We helpen u graag!

Bij Shortlease123 staan we u altijd persoonlijk te woord. Zo helpen we u bij het vinden van de beste mobiliteitsoplossing.

Disclaimer

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening voor de producten en diensten van AutoRent Groep B.V. hierna te noemen Shortlease 123. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Shortlease 123 behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site –inclusief de tekst van deze disclaimer en de privacyverklaring- zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie.

Gebruik van deze internetsite

De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

Shortlease 123 neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Shortlease 123 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite.

 

Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Shortlease 123 de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Shortlease 123 wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. Shortlease 123 controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shortlease 123 of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Aansprakelijkheid
Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website dan wel deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
Shortlease 123 sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.
Onder andere aanvaardt Shortlease 123 met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor;

  • virussen en andere onvolkomenheden.
  • de informatie die ter beschikking wordt gesteld.
  • het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Shortlease 123 of aan u.
  • het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren.
  • het verlies van gegevens.
  • het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld.
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

 

Shortlease 123 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten.
De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Shortlease 123.

 

Online communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Shortlease 123 te sturen. Shortlease 123 adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Shortlease 123 te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde. De gegevens die u via het besteldeel van deze internetsite verstuurt worden over een beveiligde verbinding verstuurt en zijn daardoor zo veilig als mogelijk.

 

Vrijblijvende prijzen en offertes
Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Internetsites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Shortlease 123 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Shortlease 123 de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

 

Handelsmerken en logo’s
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Shortlease 123 respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shortlease 123 of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

 

Cookies
Shortlease 123 maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

 

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.

 

Wijzingen

Shortlease 123 behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Privacystatement

Shortlease 123 respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat met uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten die wij aanbieden en andere, daarmee nauw samenhangende overeenkomsten. Ook worden zij verwerkt als wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals een goede bedrijfsvoering en reclame en direct marketing doeleinden. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens voorts anoniem/niet herleidbaar verwerken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen dan, als dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verwerken die in een bepaald verband afdoende, ter zake dienend en niet buitensporig zijn.

Download Disclaimer Shortlease 123